С проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност:
От 2021 г. се създава единен регистър на нотариалните пълномощни
Предвижда се възможност за уведомяване на заинтересованите лица за наличие на пълномощно, по което те са страна, както и форми, чрез които правоимащите лица да могат да създават необходимите документи
 
10 декември 2019, 12:50 | | Видяна: 456
 
 

От Министерство на правосъдието е предложен за обществени консултации от 9 декември 2019 г. до 8 януари 2020 г. Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. С него се предвижда създаването на информационна система "Регистър на пълномощните" с оглед осигуряване на възможност за предоставяне на висококачествени, икономични, ефективни и лесно достъпни електронни административни услуги и достъп до правосъдие, ориентирани към гражданите и бизнеса.

Към момента в България не съществува централизирана съвременна електронна система с такъв мащаб, в която да се регистрират нотариално заверени пълномощни и декларации и чрез която да е възможно достоверността на информацията в тях да бъде проверена в реално време. Това, разбира се, крие множество рискове за държавните органи, гражданите и бизнеса, защото при развитието съвременните технологични средства информацията, единствено налична в хартиения документ, може да бъде лесно манипулирана.

Така предвижданото изменение реално ще засегне пряко целия граждански оборот -  физически и юридически лица, които са страни по нотариално удостоверени пълномощни или декларации за съгласие, както и всички държавни органи и трети лица, пред които се изисква и представя на хартиен носител пълномощно/декларация за съгласие. Пряко ще бъде засегната дейността на 600 броя нотариуси в България, на Нотариалната камара и на 250 длъжностни лица от администрацията. Предвижда се законът да влезе в сила от 2021 година.

Посредством създаването на тази информационна система се цели именно предоставяне на средства за гарантиране на автентичността на нотариално заверените документи в реално време. Така следва да се установи сигурно и надеждно съхранение на информация, като не се допуска по никакъв начин нейното подправяне или унищожение. В мотивите на законопроекта се предвижда да е възможно предоставянето на електронна административна услуга по уведомяване на заинтересованите лица за наличие на пълномощно, по което те са страна.  

Също така ще бъде възможно електронно подписване на информацията за пълномощните, като същевременно така ще се гарантира съвместимоста между съхраняваните в различни формати пълномощни и ще бъдат предоставени форми, чрез които правоимащите лица да могат да създават необходимите документи, свързани с упълномощаването.

По този начин постъпването на информацията в регистъра и нейното последващо съхранение ще се вмени в задължение на лицата, извършващи нотариални действия, и на лицата, изпълняващи нотариални функции. Това от своя страна ще направи невъзможна последващата промяна на информацията, която веднъж е въведена по документа, а също и постоянна информираност на всички групи лица и органи, обвързани по нотариално удостоверения документ.

Регистърът няма да бъде публичен и достъп до информацията в него ще имат само страните и оправомощените органи. Законопроектът предвижда издаването на наредба от страна на министъра на правосъдието, определяща правото на достъп до информационната система и данните, които ще се въвеждат в информационна система "Регистър на пълномощните". Достъпът на физически и юридически лица - страни по нотариално удостоверени пълномощни или декларации за съгласие, както и на държавните органи до регистъра ще е безплатен.

Информационната система "Регистър на пълномощните" ще бъде свързана и с базите данни от регистрите "Население", "Лични Данни", "Личен Номер на Чужденец", поддържаната от Нотариалната камара информационна система "Единство", и др.

Проектът "Реализиране на Национален регистър на пълномощните" се осъществява чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление". Общият бюджет на проекта е 572 751 лв., а на дейността по "Разработване и внедряване на информационна система "Регистър на пълномощните" – 464 038 лв.

Информационната система "Национален регистър на пълномощните" ще се администрира от служители на Министерството на правосъдието, за което се предвижда увеличаване на щатната численост на структурното звено, отговарящо за поддържане на информационната система. Затова ще са необходими и допълнителни годишни средства за тях, предвидени в бюджета, в размер на 138 000 лв. за обезпечаване на информационната система, от които 108 000 лв. за персонал.

Приемането на предвидените в законопроекта промени не само ще надгради и усъвършенства нормативно уредените процесуални правила и процедури, свързани с нотариалното удостоверяване на документи (пълномощни), но и ще постигне тяхното автоматизиране и осъвременяване.