ВАС образува три нови тълкувателни дела по искане на двама от големите и омбудсмана
Общият брой на образуваните от началото на годината тълкувателни дела вече е десет
 
05 декември 2019, 15:10 | | Видяна: 393
 
 

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков издаде разпореждания за образуване на три нови тълкувателни дела и определи докладчици по тях, съобщиха от съда.

Едното е образувано по искане на главния прокурор и е за тълкуване на въпроса: "Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия има ли материалноправна компетентност (извън случаите по чл. 28 ЗДРДОПБГДСРСБНА) да се произнася с второ и последващи решения за конкретно лице с обявена принадлежност към органите по чл. 1 ЗДРДОПБГДСРСБНА при едни и същи доказателства, след като то е заемало и друго публично качество, след постановяване на първоначалния административен акт, предвид императивната разпоредба на чл. 26 ЗДРДОПБГДСРСБНА?"

Съгласно разпореждане на председателя на ВАС за докладчик е определена съдия Румяна Лилова.

Второто тълкувателно дело е образувано по искане на Омбудсмана на Република България и е за тълкуване на въпроса:

"1. Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността?

2. Съобщението по чл. 221, ал. 1 от ДОПК прекъсва ли давността и от кой момент – от изпращането или от връчването му?".

За докладчик по делото е определена съдия Емилия Иванова.

Третото тълкувателно дело е образувано по искане на председателя на ВАС и е за тълкувателно решение по въпроса: "Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс от административния орган, издател на акта?".

Съгласно разпореждане на председателя за докладчици са определени съдиите Жанета Петрова и Тодор Тодоров.

При новообразуваните тълкувателни дела ще бъдат приложени променените правила за тълкувателна дейност, приети от Пленума на съдиите на ВАС на 14 октомври т.г. Съгласно тях по преценка на докладчиците ще се отправят покани за становища до представители на академичната общност, председатели на съдилища и други юристи, омбудсмана, съобразно предмета на искането.

Общият брой на образуваните от началото на годината тълкувателни дела е десет. Те са резултат от активната дейност на Звеното за анализи и тълкувателна дейност, което се ръководи от председателя на ВАС Георги Чолаков, а членове са върховните съдии Емилия Кабурова, Кремена Хараланова, Таня Куцарова и Теодора Николова.