Александър Николов, председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт:
Методи Лалов е предал себе си заради грешни ценности
Неравномерната натовареност е един от най-значимите проблеми в съдебната администрация, но засега само в Прокурорската колегия на ВСС виждаме воля за промяна, коментира ръководителят на най-голямата съсловна организация в съдебната система
 
15 юли 2019, 08:20 | Цветелина Янкова | Видяна: 1925
 

Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт

 

Господин Николов, запознат сте със случая, при който Софийският районен съд (СРС) е осъден на първа инстанция да заплати 1000 лв. на бивша служителка заради поведението на бившия председател Методи Лалов към нея. Заплашил я е с дисциплинарно уволнение, повишил й е тон, жената е получила инсулт. Този случай датира от 2016-та година, но стана известен едва сега. Как е възможно подобно поведение от магистрат, да не говорим от председател на съд?

Няма да коментирам самото съдебно производство, което все още е висящо, доколкото същото не е приключило с влязъл в сила съдебен акт. По отношение поведението на г-н Лалов, е публична тайна неговото отношение към съдебната администрация. Текучеството на кадри по негово време е ясен показател за политиката му спрямо съдебните служители. В тази насока искам да се обърна към всички административни ръководители, в качеството ми на председател на най-голямата организация на съдебните служители в съдебната система, с апел да се отнасят към своите служители с необходимото уважение и зачитане на личното им достойнство. Моето мнение е, че абсолютно никой не може да се държи на работното си място по този начин, независимо от поста, който заема. Индивидуалният подход, добрата дума, уважението и доверието, мотивират и същевременно задължават, именно поради което подобаващото отношение към съдебния служител е определящият фактор за качествения трудов процес. Смятам, че госпожа Попинска категорично даде пример на откритост и отрицание на страхливостта, която съществува при назоваването на проблемите.

Запознат ли сте с отговора на съдия Лалов, който той даде във Фейсбук? Според него служителката трябвало да бъде дисциплинарно уволнена, замесва името на сина й, атакува настоящото ръководство на СРС и няма нито буква дори за вероятността да е действал под афект. Нима съдиите са над служителите в съдебната система?

Считам за недопустимо в една система, а имено тази на съдебната власт, да се делят магистрати от съдебни служители. Основната роля на магистратите е безспорна, но не е достатъчно условие за ефективното функциониране на съдебната власт. Задължително условия за ефективност е добрата организация на работа, която се обезпечава именно от съдебната администрация. Поддържането на типа поведение на г-н Лалов  пряко зависи от управленската култура и стила на ръководене. За съжаление съдебните служители от страхопочитание, зависимости и неудобство за изразяване на позиция трудно биха могли да влияят на този процес. Приветствам служители като г-жа Попинска, която си е потърсила правата по съдебен ред. В тази връзка получавам писма от страната, изразяващи недоволството и притеснението на служителите от случващото се по отношение на съдебните служители. Те търсят помощ, търсят съдействие, искат да се чуе и техния глас, да се обърне внимание и на техните нужди.

Оказва се, че това не е инцидентен случай. Срещу съдия Лалов дори тече дисциплинарка относно друг инцидент, при който се е държал грубо отново със служител на СРС. Извинявайте, но това е станало отново преди две години, а този магистрат продължава да правораздава?

За мен Методи Лалов е предал себе си заради грешни ценности. Публичните му изяви и застъпените от него позиции във времето са противоречиви и неравнозначни. Всички ние, не само в професионалното, но и в извънслужебното си битие, сме склонни да се доверим на човек с предвидимо поведение, с ясни и публично дефинирани цели. Даваме доверие, когато установим съответствие между думи и действия. Оставям на вашите читатели сами да си съставят мнение…

Лалов не е единственият председател на съд, от когото служители се оплакват. Знаете, че няколко бивши служители от ВКС също водят дела, след като бяха уволнени от администрацията на съда от неговия председател Лозан Панов. Тази "чистка" имаше отзвук, но дотам. Нищо не последва, назначени бяха нови хора. Допустимо ли е всеки административен ръководител да си подменя администрацията?

За мен този случай е малко по-различен. Нямам данни и не съм чувал за грубо отношение на Лозан Панов към съдебни служители. Да, съгласен съм – административните ръководители трябва да ценят и уважават труда на своите съдебни служители. Доколкото съм запознат, е извършена проверка от Вътрешен одит на ВСС, която е завършила със заключение, че не са налице нарушения. Искам да подчертая, като бивш главен секретар на Върховния административен съд (ВАС), че председателите на ВКС и ВАС, в качеството им на работодатели, са единствените компетентни да предприемат промени в щатното разписание. Утвърденото от Председателя на ВКС щатното разписание не може да надхвърля числеността, определена от Съдийската колегия на ВСС, но в тези рамки, Председателят на ВКС, съответно на ВАС, е компетентен да определя, изменя и допълва структурата, вида, наименованието на съответните звена, числеността и длъжностите в тях. Касае се за негово изключително правомощие, което не подлежи на одобрение от Съдийската колегия на ВСС. Съгласно чл.114, ал.1 ЗСВ - председателят на Върховния касационен съд осъществява общото организационно и административно ръководство на Върховния касационен съд, като в т.12 и т.13 от ал.2 на чл.114 е посочено, че той е компетентен да одобрява щатното разписание на администрацията на съда и да назначава и освобождава служителите на съда. Именно логиката на цитираната правна уредба, за мен лично, налага и извода, че след като Съдийската колегия е определила общия брой на съдебните служители, то председателят на съда в качеството си на работодател е този, който е компетентен да решава съответните конкретни въпроси, свързани с щатното разписание. Ако ВСС е определил 250 човека, председателят на ВКС не може да прави промени, които са над тази бройка, но в тази бройка той може да взима решения и е в неговата компетентност да определи съответната структура, в която желае да работи. Според мен, всеки административен ръководител трябва да има възможността да избере екипа, с който иска да работи. Винаги съм практикувал и съм се водил от принципа за споделяне и обмен на информация между ръководство и служители, за комуникация с аргументи, за търсене и постигане на консенсусна форма за решаване на общозначими въпроси, в това число и такива, свързани с управлението и администрирането на работните процеси. Важно е доверието в екипа и познаване целите на организацията. Това, разбира се, следва да е в рамките на закона, важимо за цялостната управленска визия и не следва да се използва като похват за премахване на "неудобни хора". Винаги следва да се търси вариант, който е оптимален и за институцията, и за служителите в нея. Но, за съжаление, понякога, когато се налага оптимизация на администрацията като част от съдебната реформа, се налага съкращаване на щатове и съответно освобождаване на хора.

Преди две седмици, по време на заседанието на Гражданския съвет на ВСС заявихте категорично, че е необходим пълен функционален анализ на работата на администрацията в органите на съдебната власт. Имате ли надежда, че такъв ще се реализира и какъв ефект от това очаквате?

Всъщност, дали ще успеем и дали има надежда, зависи от това дали сме единни и отдадени на каузата. За нас като сдружение, е необходима цялостна модернизация на съдебната администрация и нейната дейност, като се започне с детайлен преглед и извеждане на слабостите и пропуските в съществуващите нормативни актове, вътрешни правила, указания, ръководства и наръчници, с цел да се осигури качество и резултатност на работата на администрацията на органите на съдебна власт. Събирането, обсъждането и оценката на тези източници в един обобщен документ ще спомогне за осигуряване ефективност, последователност и визия в работата на администрацията. Според нас е необходимо да се осъществят няколко последователни стъпки, за постигане на оптимални резултати.

На първо място е именно изготвянето на цялостен функционален анализ на администрацията на органите на съдебната власт, въз основа на който да се прецени какъв да бъде моделът на структура в администрацията. На следващо място административната дейност трябва да бъде уредена по такъв начин, че да спестява финансови и времеви ресурси, както и да разтовари съдиите от несвойствена работа, така че да се насочат към качеството на тяхната работа. Преосмислянето на съдебните процедури, дигитализирането им, въвеждането на прости и бързи процедури, материалната и технологична обезпеченост, географските, демографски, социални и икономически показатели в различните региони на страната са все необходими елементи за решаване на въпроса с натовареността, както на отделния служител, така и в цялост на администрациите. Необходима е нова нормативна уредба свързана с правила за подбор и назначаване, оценка и атестиране на съдебни служители, възможности за допълнителна квалификация, както и перспективи за кариерно развитие и израстване.

Говорихте още й за неравномерна натовареност сред служителите, как мислите, че тя може да се регулира и кой трябва да поеме отговорност за евентуални изменения в метода на работа на администрацията в съдилищата и прокуратурите?

Неравномерната натовареност на служителите е един от най-значимите проблеми в съдебната администрация. Всъщност това е проблем на системата като цяло, с който кадровият орган на съдебната власт се опитва да се справи от доста време. Според мен това е осъществимо чрез съставянето на стандарти за изпълнение, ориентирани към резултата за всяка длъжност в администрацията. Изпълнението на тази цел ще стане възможно, след определяне норма на натовареност, с която да се изработят индивидуални стандарти за изпълнение за всяка длъжност в администрацията. От една страна, индивидуалните стандарти за изпълнение трябва да са обвързани с очакваните резултати от дейността на цялата администрация, като същевременно са ориентирани към задълженията на конкретния служител. Определените показатели за количество свършена работа ще позволят обвързване на работата на всеки отделен служител с резултата от дейността на съдебния орган. Въвеждането на показатели, отчитащи количеството извършена работа, ще позволи измерването и отчитането на вложените средства. По сега действащата методика такава съпоставка не може да бъде направена.

От наша страна има воля за промяна, има амбиция за повишаване качеството на работата на съдебните служители, но неглижирането на мястото на служителите в системата действа изключително демотивиращо. За мен е необходимо да се промени концептуалната рамка, при наличие на воля, каквато за момента виждам само от Комисията "Съдебна администрация" към Прокурорската колегия. Именно там се създаде работна група за въвеждане на различни критерии, свързани с промяна на класификатора, с корекцията във връзка с ранговете на съдебни служители, както и с проблема свързан с нормата на натовареност на съдебните служители. Пак казвам, много е важно наличието на диалог с ВСС, като в този диалог трябва да участват всички професионални организации, свързани със администрацията, и не само. Да седнат на една маса с ВСС, да кажат какви са проблемите и съответно възможните решения те да бъдат преодолени, а не да се работи на парче – така нищо няма да се получи. В крайна сметка държавата инвестира средства в дадени хора, в лицето на служителите, и ако после не ги задържи, след като са образовани и квалифицирани, и не използва максимално техните ресурси се губи смисълът за развитие. В момента има абсолютна формалност при атестирането на съдебните служители, липса на критерии за оценяване, безпринципност при оценката. Има и още нещо важно – еднаквото заплащане за нееднакъв труд е огромен демотиватор за всички. 

Призовавам ВСС да прояви разум и да загърби всякакви лични, ирационални усещания, на харесвания или нехаресвания спрямо личности или организации и да отговори на необходимостта от промяна на съдебната администрацията за доброто на всички съдебни служители.

Александър Николов е председател на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. САОСВ е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт. Сдружението е създадено с цел защита на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители.