След промени в Наредбата за конкурсите
Свободните места за първоначално назначаване в органите на съдебната власт няма да се определят чрез жребий
Пленумът на ВСС промени и правилата за повишаване и преместване в приключили конкурси
 
18 април 2019, 16:01 | | Видяна: 1135
 
 

Свободните места за заемане в конкурсите за първоначално назначаване в съда, прокуратурата и следствените органи вече няма да се определят чрез жребий от съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), както досега. Това реши Пленумът към кадровия орган като измени Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

С измененията отпада и изискването към заявлението за участие в съответния конкурс, респективно към предложението за назначаване на административен ръководител, да се прилага свидетелство за съдимост.

С промените в Наредбата се променят и правилата за повишаване и преместване в приключили конкурси. Регламентира се, че предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на ВСС повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт. Промените уреждат кога започва да тече нормативно установеният 9-месечен срок, какви са правните последици от отказа на кандидат назначен по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, да встъпи в изпълнение на длъжността, кога се приема решението за назначаване по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и какви са предхождащите го действия, които извършва съответната колегия на ВСС. Прецизира се приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ при съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същ орган на съдебната власт, като се регламентира, че при наличие на освободена в 9-месечния срок длъжност, решение за назначаване се приема в конкурса за преместване.

Предстои Наредбата да бъде обнародвана в "Държавен вестник".