Заради адвокатурата променят Закона за мерките срещу изпирането на пари
Председателят на ВАдвС Ралица Негенцова разговаря с председателя на Правната комисия на парламента Данаил Кирилов
 
18 февруари 2019, 16:25 | | Видяна: 706
 

Ралица Негенцова, Стефка Въжарова и Борис Йоцов се е срещнаха с председателя на правната комисия Данаил Кирилов, снимка: ВАдвС

 

Председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Ралица Негенцова се е срещнала спешно в понеделник с председателя на Правната комисия Данаил Кирилов заради Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), съобщиха от Съвета.

Поводът е изтеклият на 15 февруари срок за изпълнение на едно от задълженията на лицата по чл. 4, сред които попадат и адвокатите, който гласи:

"Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 - 6 са задължителни за:

15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:

а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:

аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;

вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;

дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;

ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;

в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;

г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

16. лицата, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително:

аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик - в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти".

Макар адвокатската професия да не е посочена изрично, текстът на закона предизвика вълна от въпроси и възмущение сред многохилядната адвокатска общност. В текстовете защитниците съзряха задължение да докладват на Финансовото разузнаване срещу клиентите си и нарушаване на адвокатската тайна, която е конституционно гарантирана.

Поет е ангажимент в спешен порядък да се направи разширена среща между ръководството на ВАдвС, Комисията по обществен ред и сигурност, която е водеща и Комисията по правни въпроси към НС. От Съвета имат и готовност с текст, който да бъде внесен при предстоящото изменение на ЗМИП така, че адвокатите да бъдат изключени от кръга на задължените лица по смисъла на този закон. В разговора участваха и главният секретар на ВАдвС Стефка Въжарова и Борис Йоцов – главен експертен сътрудник към Правната комисия в парламента.

На 15 февруари от ръководството на висшия орган на адвокатурата проведоха подобна среща и с ръководството на ДАНС, на която беше уточнено, че изискването на ЗМИП ще изпълни единствено ВАдвС и то няма да задължава отделните адвокати, адвокатски дружества и адвокатските колегии. Аргументът за исканата промяна от адвокатурата е, че в сегашния си вид ЗМИП противоречи в тази си част на Конституцията и Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи.