Изпълнително дело срещу починал човек
Създадена от bzq786 на 16 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
bzq786
|
нерегистриран
16 февруари 2018, 14:19
0
0
Баба ми почина на 14.06.2017 г., тя притежаваше 5/8 идеални части от къщата, а тримата и синове по 1/8 съответно. Общината е издала акт за установяване на задължения по декларация на 10.02.2017 г. и иска да и се изплатят задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2016 г., т.е. 10 години назад. ЧСИ изпраща покани за доброволно изпълнение на тримата братя (тъй като и те имат неплатени данъци към общината), а след това и ПДИ за нейната част. В материалите по изпълнително дело срещу нея видяхме, че то е с вх.номер.../18.07.2017 г. Сумата за тези години по нейното изпълнително дело е 648 лева, общината претендира и на 216 лв за адвокат, плюс 300 лв за разноски по делото за ЧСИ. Общо стават 1164 лв. На въпроса защо водят дело срещу починал човек и искат разноски по него, ЧСИ-то отговори, че не било важно на коя дата е заведено делото, а кога е издаден акта от общината. Т.к. актът от общината е издаден на 10.02.2017 г., когато тя все още е била жива, всичко е законно. Моля за съвет дали наистина е така и коя дата трябва да се гледа. ЧСИ-то изпраща покана за доброволно изпълнение за нейния дял от къщата на двамата ми чичовци, в която фигурира сума от 473 лв за всеки, баща ми още не е получил такава, също така твърдят, че имало още една наследница, която им излиза в ГРАО като дъщеря на баба ми и изпращат покана и на нея за 500 и нещо лв. После казват, че е станала грешка и няма никаква дъщеря, съответно тази сума от 500 лв ще се разпредели между тримата братя. И така общо сумата от 1164 лв, която дължи баба ми (заедно с разноските), разпределена между наследниците неизвестно защо става около 2000 лв. Какво може да се направи по случая, освен да поискаме от общината да отпаднат данъците, погасени по давност и да плащаме само за последните 5 години. Трябва ли да плащаме разноски и таксите на ЧСИ по изпълнителното дело на баба ми? Защото ЧСИ-то не е вписал в ПДИ дължимата сума и за нейния дял, а издава отделни покани, съответно начислява още такси.
1
и?
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 09:57
1
-2
И?
2
111
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 10:54
1
-2
Няма пречка да претендират парите от наследниците на баба Ви, тъй като /както правилно са Ви обяснили/ тя е била бива към момента на издаване на акта от общината. Вашият полезен ход е да заведете отрицателен установителен иск за признаване за установено, че не дължите начислените суми за годините преди последните 5 г. и да поискате като обезпечение спиране на изпълнението. За това обаче трябва да се консултирате с адвокат.
3
друго мнение
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 12:28
5
0
Сигурен ли сте,че трябва отрицателен установителен иск при погасени по давност публични задължения-все пак това не е частноправно вземане. Не ,че много разбирам от данъчно право, но там не беше ли съответния орган на НАП(при местни данъци-съответния компетентен общински органт) компетентен да вземе предвид дали е изтекла давността, като актът му подлежи на обжалване по административен път? Eдно заявление до компетентния орган на общината,че лицето се позовава на изтекла давност, за задълженията по-стари от 5г (броено от 1 януари на съответната следваща година), не е ли достатъчно да редуцира част от сумата-тази в давност?
Горното не е твърдение, а е питане.
4
111
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 13:20
0
-2
Така както аз разбирам е изпуснат срока за обжалване по адм.ред на акта на общината. Затова не съм сигурен доколко заявлението, с което наследниците на бабата се позовават на изтекла давност ще свърши работа. Дали отрицателния установителен иск ще е допустим е друг въпрос, но според мен това е единствената възможност при така описаната ситуация.
5
някой
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 13:55
3
0
Не трябва да се предявява отрицателен установителен иск. Публичните вземания се отписват като погасени по давност само по молба на задълженото лице, съгласно ДОПК, без значение дали е изтекъл срока за оспорване на акта за установяването им.След като общината е възложила на ЧСИ да събере публичното вземане, в тази хипотеза, ЧСИ се приравнен на публичния изпълнител, респ. орган по приходите и затова би трябвало молбата за отписване на вземанията да се подаде до ЧСИ, пред който е образувано изпълнителното производството по реда на възлагането по чл.2, ал.3 ЗЧСИ. Ива практика на 5-членен състав на ВКС по този въпрос - определение № 11/24.02.2017 г. по гр.д.№ 4/2017г.
във всички случаи е добре да си ангажирате адвокат за тази цел.
6
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 14:17
0
0
До коментар [#5 #undefined] от "някой":
Много полезен пример. Имате ли информация как се е произнесъл ЧСИ-то в случая- глоба от 2010г, ВКС казва,че за давността, след като е направено такова позоваване следва да се произнесе самия ЧСИ-ако му е възложено публичното вземане на него(никви отрицателни установите искове при публично вземане, дори и когато е възложено на ЧСИ а не се събира от публечен изпълнител). Е как-как се е произнесъл, ако знаете?
Ето за да бъде ползвано от питащия цялото определение на ВКс, по дадения от Вас номер на делото:
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 11

гр. София, 24.02.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД и ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, в закрито заседание на осми февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
АЛБЕНА БОНЕВА
МИРА РАЙЧЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа, докладваното от съдия Б. Цонев, гр. дело № 4 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 135, ал. 4 от АПК.
Образувано е по повдигнат спор между Бургаския окръжен съд (БОС) и Административния съд в [населено място] (А.) относно подсъдността на подадена от Л. А. Г., „жалба“, съдържаща искане за прекратяване на образуваното срещу нея производство по изп. дело № 20168380406441 по описа на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) М. Б. с рег. № 838, за принудително изпълнение на публично задължение за заплащане на глоба, наложена с решение № 208/05.03.2010 г. по преписка № 947/2009 г. на Комисията за защита на конкуренцията (К.).
А., на който е изпратена „жалбата“ от ЧСИ М. Б., е приел, че с нея се обжалват действия на последния по принудителното изпълнение на публичното вземане и че при прилагане по аналогия на чл. 4, ал. 2, изр. 2 от ЗМДТ, редът за принудителното събиране на това вземане е този по ГПК, поради което компетентен да се произнесе е БОС.
Последният също е приел, че с „жалбата“ се оспорват действия по принудително изпълнение, извършвани по посоченото изпълнително дело по описа на ЧСИ М. Б., но тъй като то е образувано по възлагане на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЧСИ за събиране на публично вземане на К., ЧСИ е приравнен на публичен изпълнител, респ. – на орган по приходите, поради което действията му се обжалват по реда на чл. 266 от ДОПК – първо пред директора на съответната ТД на НАП, а след това – пред съответния административен съд. По тези съображения БОС е повдигнал спора за подсъдност.
Настоящият съдебен състав намира, че както администативният, така и окръжният съд не са съобразили, че в случая не е налице обжалване на действия на ЧСИ по принудителното изпълнение на публичното вземане, респ. – не е налице и спор за подсъдност между общ и административен съд по чл. 135, ал. 4 от АПК.
Както вече беше посочено, макар и наименована „жалба“, подадената от длъжника по изпълнението Л. Г., съдържа единствено искане за прекратяване на образуваното срещу нея производство за принудително изпълнение на публичното задължение, по съображения, че последното е погасено по давност. Компетентен да се произнесе по това искане, без съмнение, е не съдът, а органът, пред когото е образувано производството за принудителното събиране на публичното вземане, в случая – по реда на възлагането по чл. 2, ал. 3 от ЗЧСИ – ЧСИ М. Б..
По изложените съображения, образуваното производство по чл. 135, ал. 4 от АПК следва да се прекрати поради липса на предмет, а делото – да се изпрати на ЧСИ М. Б. за произнасяне по направеното искане.
Мотивиран от гореизложеното, настоящият Петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 4/2017 г., образувано като такова по чл. 135, ал. 4 от АПК пред Петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд;
ИЗПРАЩА делото на частен съдебен изпълнител М. Б. с рег. № 838 за произнасяне по искането на Л. А. Г. за прекратяване на образуваното срещу нея производство по изп. дело № 20168380406441 по описа на същия частен съдебен изпълнител, за принудително изпълнение на публично задължение за заплащане на глоба, наложена с решение № 208/05.03.2010 г. по преписка № 947/2009 г. на Комисията за защита на конкуренцията.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати за сведение на Л. А. Г., Бургаския окръжен съд и Административния съд в [населено място].

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.
7
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 14:24
2
0
Добре, питащия ще се позове на давност-директно пред ЧСИ-то, а за разноските? Следва ли да бъде с изрично искане също редуцирани, тъй като половината от сумите ще "паднат " по давност-тоест пак ще има да се плаща накрая ,но все пак наполовина-вклч и за разноските?

И всеки ли от наследниците трябва отделно да се позове на давност, или ако един се позове-това ползва всички?

Аз си мисля,че редукция на разноските си трябва-ако бъде направено нарочно искане, и ако ЧСИ-то не го направи, ще си трябва и жалба до окръжния съд за разноските, ако не бъдат намалени?
8
някой
|
нерегистриран
20 февруари 2018, 13:04
2
-1
до коментар 6 от "нерегистриран": Нямям никаква информация какво е направил ЧСИ в случая по определението на ВКС, но според мен ако е изтекла давността, той трябва да е приел, че глобата е погасена.С друго не мога да помогна. Все пак си мисля, че ЧСИ, който се смята в случая за публичен изпълнител, ако не уважи молбата на длъжника, то действията на ЧСИ трябвя дя се обжалват по реда на чл.266 от ДОПК.
9
Х
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 10:07
4
0
В последно време решенията на ВКС са толкова колебливи, несигурни и объркващи.ЧСИ не е компетентен орган ,който да се произнася по възражения за изтекла давност , т.е свързани с материалното право.Възложените публични вземания на ЧСИ се събират по реда на ГПК!!!!!Как ще се прилага ДОПК ?!Ако ЧСИ е приравнен на публичен изпълнител, техните действия би следвало да подлежат на обжалване първо пред НАП?! Пълен абсурд!!! Голяма част от съдиите пренебрегват сериозността на изп.производство и се произнасят според настроението!
10
bfg
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 10:12
3
-1
В решението на ВКС се казва, че ЧСИ е компетентен да се произнесе по искането за прекратяване на изп.дело, а не за давността.
11
до 9
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 10:19
0
-2
ЧСИ-тата , понеже не познават ДОПК(те и ГПК дали го познават е въпрос на доказване...), преди няколко месеца им беше записано ,че събират публични вземания по реда на ГПК.
Но това е за процедурата. Давността е материалноправен институт. При публични вземания позоваването на давност е значително улеснено, чрез просто заявление до органа, не чрез иск, както е при частните. Това,че ЧСИ действа по реда на ГПК, поради изричната промяна в закона-дори и при публични вземания, не считам,че променя,че длъжникът може да се позове само с едно просто заявление за изтекла давност, никакви искове не трябват. Ако ЧСИ-то незаконно не прекрати-жалба до съда, и би следвало съдът да издърпа ушите на ЧСИ-то. Естествено-гаранция Франция-тоест никаква. Съдията може да е някой форумец, и да приеме,че иск си трябва, или да приеме,че ЧСи-то не екомпетентен да се произнася при заявление до него при публрично вземане.
12
мнение
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 12:22
0
0
И при частни дългове позоваването на давност тряубва да бъде с позоваване до съдебния изпълнител. Каякто беше едно време, съвсем неотдавна.
13
bzq786
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 13:00
0
0
Аз съм авторът на темата.Вече пуснахме молба за погасяване на стари задължения по давност до общината, защото така ни посъветва адвокатът,каза също да пуснем едно копие до ЧСИ-то, но той казва, че тя не му трябва, т.к. не е адресирана да тях и просто ще чакаме какво ще каже общината. Лошото е, че хората са със запор на заплатите, и докато чакаме отговор от общината, това може да отнеме един месец, ще започнат да им удържат от заплатите и тогава се обезсмисля всичко.
14
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 13:13
1
0
Тъй като виждате има дискусия кой е компетентен да се произнесе за давността при публичен дълг, възложен за събиране от ЧСИ беше правилно, както ви е посъветвал адвоката да си пуснете и заявление с позоваване на давността и до него. Какво означава,че на ЧСИ-то не му трябва? Да , на него не му трябва, на вас ви трябва това позоваване на давноста. Вие си входирате документа, а пък дали му трябва или не на ЧСИ-то е друг въпрос. То и на Вас това ЧСИ не ви е притрябвал, ама нямате избор, нали.
Ако ЧСИ-то самосчита,че не е компетентен да се произнесе по давността(въпреки,че това е публичен дълг) да го напише в писмено постановление, което с адвоката ви ще прецените дали да обжалвате или не пред съда, или да чакате отговора на общината.


15
bzq786
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 13:23
0
0
До коментар [#14 #undefined] от " ":
Адвокатът ни посъветва да пуснем молба до общината с копие до ЧСИ, но той отказва да приеме тази молба, защото не е адресирана до него.
16
bzq786
|
нерегистриран
23 февруари 2018, 23:47
0
0
ЧСИ-то отказва да приеме заявление с позоваване на давността. Изникна и друг проблем. При справка в НАП на един от наследниците излязоха неплатени стари здравни осигуровки отпреди 6,7 години. Обърнахме се към НАП и оттам той вече е получил уведомително писмо, че осигуровките са погасени по давност на основание чл. 171 от ДОПК, съответно от НАП не му ги искат, останаха само дребни лихви на сума 44 лв, който той вече е платил. Сега в системата няма задължения, предоставихме и копие от уведомителното писмо на ЧСИ-то. Обаче ЧСИ-то не бърза да прави нова справка в НАП, а показва старата справка и обяснява на човека, че той има задължения към държавата. Човекът иска да си плати дълга, за да му вдигнат запор на заплатата, но изглежда ЧСИ-то иска да удържа парите от заплатата, за това бави нещата. Трябва ли да се намалят разноските след като отпаднат и задълженията към НАП? ЧСИ-то първо каза, че "да", но сега отказва да отпише задължението, въпреки че от НАП са го отписали?
17
|
нерегистриран
24 февруари 2018, 08:02
0
-2
Адвоката ви какво каза и какво направи, след като му се оплакахте,че ЧСИ-то отказва да приеме изявлението ви?
Няма такъв филм ЧСИ да откаже да приеме изявление, искане ,молба, заявление на страна. И да е неоснователна, недопустима тя се приема(в смисъл деловодно регистрира при него)и той дължи произнасяне. Което ако желаете обжалвате пред съда, или пък не го правите-ваша преценка.
Ако ЧСИ-то събере принудително суми в момента той ще ги отнесе към погасените по давност вече, при липса на изявление от страна на длъжника. Молбата си я внасяте, ако ако ЧСИ-то се прави на интересен-що не я внесе адвоката ви. Или пък вие да отидете с друго лице-за свидетел,че не ви приемат молбата. Може за улеснение на ЧСИ-то в заявлението с което се позовавате на изтекла давност изрично да му поясните,че при публично вземане предадено за събиране на ЧСИ това е хипотеза при която до него се адресира заявлението за позоваване на давност(ако той не е съгласен, в постановлението си после ще мотивира защо). По същия начин, ако публичното вземане се събираше от публичен изпълнител на НАП-тогава пък се адресира до последния подобно заявление.
Може и изрично да поискате и редукция на разноските, след като ще паднат суми по давност и тн. Адвокатът ви знае как се пише подобно заявление.
Ако ЧСИ-то ви гъбарка, винаги можете да подадете сигнал срещу него до МП.
Ама как така отказва да приема изявления на страните, с които те защитават свои интереси?

Подчертавам,че както видяхте в темата няма единодушие, дали в тази хипотеза такова заявление(за погасяване по давност на публично вземане дадено за събиране на ЧСИ) се подава до общината или до ЧСИ-то, и затова, както ви е посъветвал добре адвокатът ви подавате и на двете места(за по-сигурно). Естестевено молбата до ЧСИ-то си я адресирате до него.
Абе нали имате адвокат, слушайте адвоката си, и говорете с него затова,че ЧСИ-то отказва да приеме молбата ви.
Що се отнася до падналите по давност суми в НАП, нали сте уведомилл ЧСИ-то писмено.
18
ф
|
нерегистриран
06 март 2018, 12:50
0
-3
Редно ли е да начисляват такси и разноски по изпълнително дело на починал човек, а след това да начисляват такси и разноски и на всеки един от наследниците? Длъжини ли са наследниците да плащат такси по делото на починал човек, т.к. и на тях вече са им начислени съотвентите таски?
19
bzq786
|
нерегистриран
09 март 2018, 15:42
0
-1
От общината отказаха да отпишат старите задължения по давност. Казват щом се е стигнало до ЧСИ не могат да ги отпишат. Какво може да се предприеме?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно