Без полезен ход за протестариата. Що драги протестъри Вие не предложихте този проект?
Създадена от :) на 26 октомври 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
13
ето за този проектозакон става дума
|
нерегистриран
26 октомври 2018, 08:08
0
0
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и за установяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

https://www.dnevnik.bg/politika/2018/10/25/3333485_za_5_minuti_bez_debati_i_edinodushno_mediinata/
12
|
нерегистриран
26 октомври 2018, 08:06
0
0
Поредния перфектен проектозакон на господин Пеевски, и както се казва-по делата им ще ги познаете.
Със закона:
1. "Доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии, трябва да посочват на сайтовете си информация за действителния си собственик, както и дали това е лице, заемащо публична длъжност, и дали има влязла в сила присъда спрямо него. "

2. "С промените се задължават доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии, да декларират до 30 юни всяко получено финансиране в предходната календарна година, в т.ч. заеми и банкови кредити, както и безвъзмездно получаване на парични средства и имущество. В декларацията да се посочва стойността на всички договори, сключени в предходната година с държавни и общински учреждения и дружества с такова участие, с политически партии, в резултат на обществени поръчки, както и рекламни договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация. Предвижда се още да бъде декларирано и финансиране от европейските фондове за предходната година. "Ще се намери ли някой да се обяви против?
Защо досега нямаше подобен закон, който да осветли собствениците на медиите, а досега това беше тайна-вклч и чрез офшорки? Освен това се осветлява и публично обявява ка става финансирането на медиите, вклч и ккак се финансират.

Защо , през миналия мандат ,като умните и красиите от протестариата бяхте на власт не предложихте подобен закон?


А сега, драги протестъри и протестърки какво ще правите?
Ако не подкрепите закона-подкрепяте олигархията, затъмнението по въпроса кой финтансира, кой е собственика на медиите.

Ако подкрепите-отивате против себе си-как пък да подкрепите закон внесен от пеевски, а?

Шах с пешката.
Продължавате да сте в Цугцванг.

Както се казва -по делата им ще ги познаете. Оказва се,че господин Пеевски е най-големия радетел за демокрация и прозрачност. Справка внесените от него закони. Вие защо не ги внесохте, а!


А да-и по този закон, драги соросоиди и соросоидки ще трябва да декларирате данните от закона и за вашите медии,в т.ч. -грантаджийско финансиране, договори за реклама, еврофинансиране, собственици, съдебното им минало и тн. Декларациите ще бъдат публикувани и общодостъпни.
11
|
нерегистриран
28 септември 2018, 08:06
0
0
Дело № 11/ 2018 г.


По делата им ще ги познаете...
10
|
нерегистриран
28 септември 2018, 08:04
0
0
ВКС са поискали да бъде обявен за противоконституционнен смислен текст от закона, с който в МН могат да се върнат огромни суми.
https://www.monitor.bg/bg/a/view/zakonyt-peevski-za-spiraneto-na-vtorichnija-grabej-na-ktb-udari-zadkulisieto-145451

9
|
нерегистриран
13 март 2018, 15:53
0
0
Цеденти и цесионери, драги прех върлячи, и още по-драги реципиенти. Честито. Да черпите. Може и студена вода, щото за повече няма да имате пари-ако законът заработи и трябва да връщате. Няма да се ядосвате-важното е мир да има!УКАЗ № 72
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то Народно събрание на 9 февруари 2018 г., повторно приет на 7 март 2018 г.
Издаден в София на 9 март 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 91 и 103 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.)
§ 1. Създава се чл. 31а:
„Ограничение на правомощията
Чл. 31а. Временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката да заличават учредени от длъжници обезпечения с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.“
§ 2. Създава се чл. 60б:
„Недействителност на сделки, извършени от трети лица
Чл. 60б. (1) Недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество – парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.
(2) В случай че сделката по ал. 1 бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение по ал. 1.
(3) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки по ал. 1 в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.
(4) По иска по ал. 3 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.“
§ 3. В чл. 62, ал. 1 думата „2-годишен“ се заменя с „5-годишен“.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 9:
„9. „Разумен срок“ е всеки срок, в който предвид нормалната търговска практика между независими търговци може да се очаква, че ще се реализира насрещната престация по сделката, който не може да е по-дълъг от 6 месеца.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, в периода от поставянето й под специален надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, заличавания на учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения са нищожни. Учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват своя ред.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
(3) За времето от поставянето на „Корпоративна търговска банка“АД – в несъстоятелност, под специален надзор до изтичането на 6-месечен срок от влизането в сила на този закон по отношение на всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения не текат предвидените в съответните закони срокове за тяхното действие. „Корпоративна търговска банка“АД – в несъстоятелност, може да поднови до изтичането на 6-месечен срок от влизането в сила на този закон всяко едно обезпечение за нов срок.
(4) Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице независимо от начина, по който то е придобило имуществото.
§ 6. (1) Всяко прехвърляне или поредица от прехвърляния на акции и/или дялове от търговски дружества, извършено от длъжник на банката след датата на поставяне на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, под специален надзор, е недействително по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността.
(2) Синдикът, временният синдик или фондът могат в 5-годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на прехвърляне или на поредица от прехвърляния на акции и/или дялове по ал. 1.
§ 7. Този закон се прилага и за откритите до датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност.
§ 8. Член 59, ал. 5, 6 и 7 се прилагат от 20 юни 2014 г.
§ 9. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16 и 20 от 2018 г.) в чл. 111 се създава ал. 3:
„(3) Квесторите нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 февруари 2018 г. и на 7 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
8
|
нерегистриран
21 февруари 2018, 14:22
0
0
Както вече казахме-по делата им ще ги познаете.

Законът, с който огромни суми щяха да бъдат върнати към масата на несъстоятелността е с наложено вето от президента


https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/21/3133402_prezidentut_naloji_veto_na_bankoviia_zakon_na_peevski/?ref=home_mainStory
7
?
|
нерегистриран
11 февруари 2018, 15:52
2
-3
Друг закон внесен от Пеевски е ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ


С този закон се противодейства на опитите на ОФШОРКИТЕ да вършат данъчни измами и злоупотреби.
Въвежда се забрана за дружествата-офшорки
да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката-вж закона в кои-чл 3-забраните са много, нсо например-придобиване на собственост върху земи и гори от държавния горски фонд, също и учредяване или участие в лице, което извършва дейност по Закона за енергията от възобновяеми източници;(тоест зелена енергия не може да се добива и продава от офшорка, искащия да вразвива такъв бизнес да действа открито-чрез регистирано в България ТД, не с офшорка), офшорки не могат да се занимават с хазарт и тн. Вж закона.
С ТОЗИ ЗАКОН СЕ ВЪВЕЖДА,ЧЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН -СЕ ВПИСВАТ "2. идентифициращите данни за действителните собственици - физически лица" -ЧЛ 6.
ТОЕСТ-С ТОЗИ ЗАКОН СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОФШОРКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОБЯВЯВАТ ПУБЛИЧНО В ТР-ЗА ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ СТОИ ЗАД ДАДЕНА ОФШОРКА.
ПО СЪЩЕСТВО -ТОВА Е ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ОФШОРКИТЕ-ЗАЩОТО СЕ ОБЯВЯВАТ ИМЕНАТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ТР, И ЗА ЗАБРАНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОФЩОРКИ, ОПИСАНИ В ЧЛ3.

Нещо да кажете? Ще протестирате ли против този закон?6
nqkoi
|
нерегистриран
11 февруари 2018, 14:25
1
-2
Марко няма да стане това. Просто няма да стане.
5
Марко
|
нерегистриран
09 февруари 2018, 15:56
9
-1
До коментар [#3 #undefined] от ":)":

Има и трети ход : Пас и им гледаме "золумите",а след падането на Кабинета ББ 3 и свършването на мандата на Глав.Прок. обвинения,присъди и конфискация на всичко откраднато явно или чрез подставени лица.
4
:)
|
нерегистриран
09 февруари 2018, 13:39
1
-4
Проектът , внесен от господин Пеевски е приет.
http://legalworld.bg/68777.promenite-v-zakona-za-bankovata-nesystoiatelnost-minaha-na-vtoro-chetene.html

Протестариатът-вече уточнихме в каква позиция е. Цугцванг.
Какво ще правите-довечера нещо -протестче, недоволство, блокадкае на някой булевард-ще има ли? Но този проект е изцяла положителен-цели се да се възстановят средства към Масата на несъстоятелността.Що в миналия парламент, като протестът бее на власт, вие не внесохте този проектозакон, станал вече закон?
Който не протестира -подкрепя проекта на господин Пеевски. Какво ще правите ,а?
Който протестира-подкрепя разграбването на Масата на несъстоятелността.
3
:)
|
нерегистриран
09 февруари 2018, 13:39
4
-6
Проектът , внесен от господин Пеевски е приет.
http://legalworld.bg/68777.promenite-v-zakona-za-bankovata-nesystoiatelnost-minaha-na-vtoro-chetene.html

Протестариатът-вече уточнихме в каква позиция е. Цугцванг.
Какво ще правите-довечера нещо -протестче, недоволство, блокадкае на някой булевард-ще има ли? Но този проект е изцяла положителен-цели се да се възстановят средства към Масата на несъстоятелността.Що в миналия парламент, като протестът бее на власт, вие не внесохте този проектозакон, станал вече закон?
Който не протестира -подкрепя проекта на господин Пеевски. Какво ще правите ,а?
Който протестира-подкрепя разграбването на Масата на несъстоятелността.
2
yt
|
нерегистриран
26 октомври 2017, 20:52
6
-3
Ссб са.разкайват. Готвят дарове за главния и ша му се поклонят. Той им е любимец.
1
:)
|
нерегистриран
26 октомври 2017, 13:43
1
-7
Пеевски: Сега ще видите кой не желае да върнем парите от КТБ
http://clubz.bg/59973-peevski_sega_shte_vidite_koj_ne_jelae_da_vyrnem_parite_ot_ktb


По гласуването им ще ги познаете...Запознайте се с проекта- с него се връщат милиарди към КТБ. Да видим сега Кой? на коя страна ще е-на страната на законността, и връщането на парите към КТБ, или на страната на грабежа.
:)
|
нерегистриран
26 октомври 2017, 13:19
6
-4
http://legalworld.bg/66413.opitvat-da-sprat-vtorichnoto-razgrabvane-na-ktb.html

Протестариата е в позиция Цугцванг.
Без полезен ходът за протестъриата.
Ако се обявите против проекта-подкрепяте разграбването на КТБ.
Ако подкрепите проекта на Пеевски значи показвате мидъл фингър на себе си..
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно