Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Публично предлагане на ценни книжа/ 8. издание
Издателство Сиби
11,70 лв.
КУПИ

Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, и към актове по прилагането на законите.

Представена е нормативната уредба на публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, дейността на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, на инвестиционните посредници, регулираните пазари на финансови инструменти, на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества и на други предприятия за колективно инвестиране.