Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ 3. издание
Издателство Сиби
4,40 лв.
КУПИ

Поместен е Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с който се урежда изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, както и правното положение на лица, задържани под стража по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

3. актуализирано издание - към 20 март 2013 г.

Включено е и извлечение от Закона за омбудсмана във връзка с функциите на омбудсмана като Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.