Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Ръководство по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС
Ася Инджова, Благой Иванов - съставители
Издателство Аспро
36,00 лв.
КУПИ

Пълноправното членство на България в ЕС ни дава възможност да осъществяваме политиките на ЕС в областта на сближаването, чиято основна цел е "По-голям растеж и повече работа за всички региони и градове на Европейската общност". Политиката за сближаване в държавите-членки се осъществява чрез оперативни програми (ОП), определени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е насочена към подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.
Това издание е третото от поредицата за Еврофондовете и представя Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", като под форма на въпроси и отговори разглежда основни теми от същността на програмата и процеса на нейното изпълнение, а също така и основните документи, които определят изпълнението й. Включени са Оперативната програма, Регламенти 1083/2006 на ЕК и 1081/2006 на ЕП и на Съвета, Постановление №180 на МС за детайлните правила за допустимост на разходите, Закона за малките и средните предприятия, сайтовете, които предоставят информация по Оперативната програма и Индикативни годишни работни програми за предстоящите процедури през 2008 година.
В приложения към книгата диск са включени документи, които са допълващи и дават по-ясна представа за процесите, които предопределят изпълнението на ОП "Развитие на човешките ресурси". Основните части са: Оперативна програма и национални стратегии и планове, Специфични нормативни документи, Образование, Социална закрила и социално включване, Здравеопазване, Регламенти и директиви, Управление на фондовете, Обществени поръчки и Общи нормативни документи.
Предимствата на информацията, записана върху диска са, че е систематизирана и подредена и че може да разполагате с нея дори когато нямате достъп до интернет или когато конкретни сайтове не поддържат необходимата ви информация.