Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Съставител: Добринка Чанкова
Издателство Фенея
7,50 лв.
КУПИ

Сборник нормативи
От международните инструменти по правата на човека безспорно особено важно за нас е значението на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г., приета в рамките на Съвета на Европа, наричана още Европейска конвенция по правата на човека. Конвенцията е особено значима не само защото закрепва фундаментални човешки права и свободи, но и защото посредством контролния си механизъм осигурява наднационална защита в случай на нарушение на правата и така способства за ефективното им осъществяване. Освен това тя е динамично развиващ се инструмент, който цели да отговори на предизвикателствата на времето чрез протоколите, изменящи или допълващи нейното съдържание и обхват.
Настоящото издание цели да предостави на най-широката аудитория актуалния текст на конвенцията и всичките четиринадесет протокола, приети през времето на нейното действие досега.
Редактор и съставител на изданието е доц. д-р Добринка Чанкова, преподавател по „Защита на правата на човека“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.