Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Цесията в международното частно право
Боряна Мусева
Издателство Сиби
14,00 лв.
КУПИ

Книгата изследва специфичните проблеми на международното частно право, които възникват при прехвърляне на вземания с международен елемент. Предмет на  анализ е институтът на цесията, съществуваща в практиката чрез различни проявни форми – класическа цесия,  фидуциарна цесия, като учредяване на залог или друг вид обезпечителни права, както и приравнената на нея договорна суброгация.

Книгата изследва специфичните проблеми на международното частно право, които възникват при прехвърляне на вземания с международен елемент. Предмет на  анализ е институтът на цесията, съществуваща в практиката чрез различни проявни форми – класическа цесия,  фидуциарна цесия, като учредяване на залог или друг вид обезпечителни права, както и приравнената на нея договорна суброгация.

Представени са Регламентите Брюксел І и Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.), уреждащи международната компетентност, релевантните вътрешни и международни източници относно арбитража, КМЧП и Регламент Рим І, с помощта на който се определя приложимото право към договорите. Подробно изследвани са ключови решения на Съда на Европейския съюз, основополагащи догматични конструкции на българската и чуждестранната теория, както и сравнителноправни законодателни разрешения.Понятието за цесия е изяснено така, както то се квалифицира за нуждите на прилагане на правото на Европейския съюз.

Представя се редът за определянето на международно компетентния съд или арбитраж при спорове между цедент и цесионер, цесионер и длъжник и при искове от трети лица. Специално внимание е отделено на  действието на клаузата за избор на съд/арбитраж спрямо трети лица, запазването на защитата на по-слабата страна след прехвърлянето на вземането, съобразяване на местоживеенето на стария кредитор наред с това на новия, достъпа до допълнителна компетентност.

Детайлно е анализирано определянето на приложимото право, обособено в три групи отношения: цедент и цесионер, цесионер и длъжник и спрямо трети лица. Боряна Мусева е доктор по право, главен асистент по международно частно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, адвокат към Софийската адвокатска колегия.