Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Колектив
Издателство Сиби
3,90 лв.
КУПИ
Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността на детските педагогически стаи, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати като специализирани заведения за превенция на асоциалното поведение на децата.