Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Издателство Сиби
6,70 лв.
КУПИ

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.
Текстовете са анотирани с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.