Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Унищожаемост на гражданско-правните сделки
Михаил Малчев
Издателство СИЕЛА
17,00 лв.
КУПИ
Предмет на изследване в книгата е съществен за гражданскоправната теория и практика проблем. В условията на пазарна икономика въпросите на унищожаемостта на сделките придобиват все по-голяма актуалност в резултат на бързото развитие на оборота и често са от значение за разпределяне на значителни имуществени интереси. Съдържанието на могорафията (книгата) обхваща всички аспекти от предпоставките за възникване на явлението до последиците, които то предизвиква. В логична последователност са детайлно разгледани терминологичният апарат, свързан с унищожаемостта на сделките, историческото развитие и правната същност на института, шестте основания за унищожаемост, действието на унищожаемите сделки и възможността за тяхното потвърждаване. По отношение на голяма част от поставените в хода на изследването въпроси са посочени разрешенията,  дадени  в  други  правни  системи и частни кодификации.

Целта на настоящото изследване е да се анализира и обобщи теорията и съдебната практика,  посветени на унищожаемостта на гражданскоправните сделките и да се направят съответни предложения за усъвършенстване на правната й уредба. Изясняването същността на института ще допринесе за сигурността на оборота, ще осигури ясни разрешения на сложните житейски правоотношения, породени от динамиката в общественото развитие. В тази връзка полезността на книгата може да се търси в няколко насоки. Тя може да бъде ценно за законодателя с оглед бъдеща нормотворческа дейност, целяща подобряване на правната регламентация относно унищожаемостта на сделките. Възможно е да има важно значение за правозащитните и правоприлагащите органи при разглеждането на конкретни, реални казуси в тази материя. Като първо цялостно изследване на проблематиката, свързана с унищожаемостта на сделките, разработката може да предизвика и обществена дискусия по отношение на някои от поставените въпроси.