Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Обществени поръчки. Концесии
978-954-730-646-2
Издателство Сиби
6,80 лв.
КУПИ

Поместени са Законът за обществените поръчки и Законът за концесиите, с които се определят:

- принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение;

- условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии за строителство, концесии за услуги и концесии за добив.

 

Поместено е и информационно приложение, в което са включени извлечение от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съдържащо действащите норми в областта на концесионирането, и списък на актове на правото на ЕС, регулиращи възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии.

 

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания между правни норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.