Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Договорите за финансово обезпечение
Иван Мангачев
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

Настоящото изследване е първият на българския книжен пазар коментар, посветен на прехвърлителния договор и договора за залог с право на ползване.
Тези две обезпечителни сделки са нови за нашето право. Изследвани са правната им характеристика и способите за сключване на финансовите обезпечения, формата, предмета им, способите за предоставяне и недействителността им. Действието на двата договора е разгледано поотделно поради тяхната специфика, като специално място е отделено на действието на двете обезпечителни сделки в производството по несъстоятелност. Изяснени са и новите за нашето право понятия на нетирането и нетирането чрез новация.
На обстоен анализ са подложени измененията, които могат да настъпят по финансовото задължение и финансовото обезпечение.