Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Държавна администрация и държавна служба
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

В сборника са включени Законът за администрацията, Законът за държавния служител, Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и други актове, с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, процедурите по разработване и утвърждаване на длъжностни характеристики, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба.

Поместен е и Законът за електронното управление, с който се урежда предоставянето по електронен път на услуги от администрацията, подаването и приемането на електронни документи.

Текстовете са анотирани с бележки към предишната уредба на отношенията, с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, включени в сборника.