Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
Издателство Сиби
3,60 лв.
КУПИ
Книгата съдържа новия правилник, който урежда правомощията на Висшия съдебен съвет и на неговите представляващ, членове, главен секретар и администрация, разпределението и изпълнението на бюджета на съдебната власт, статута и дейността на комисиите към ВСС, реда за провеждане на неговите заседания и за оформяне на неговите актове, правилата за търсене на дисциплинарна отговорност, реда и органите за вътрешен одит.