Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съдебна администрация/ 5. издание
Издателство Сиби
5,30 лв.
КУПИ

5. издание към 1 февруари 2014 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики, регламентират се организацията на работата и статусът на съдебните служители. Поместена е и Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Представени са извлечения от правилниците за администрацията на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Прокуратурата на Република България в частта им, уреждаща дейността на специализираните им администрации във връзка с образуването, движението и приключването на делата, видовете книги, които се водят, и други дейности на съдебното деловодство.