Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за държавния служител. Закон за администрацията
Издателство Нова Звезда
4,00 лв.
КУПИ

Съобразено с действащото законодателство на РБ към 02.2013 г.
Последна актуализация ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.

Закон за държавния служител

    Общи положения
    Възникване на служебното правоотношение
    Статут на държавния служител
        Общи положения
        Задължения на държавния служител
        Орган по назначаването
        Права на държавния служител
        Работно време, почивки и отпуски
        Заплата (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.)
        Рангове и повишаване в длъжност
            Оценяване на изпълнението
        Обезщетения
    Изменение на служебното правоотношение
    Отличия. Служебна отговорност
        Отличия
        Дисциплинарна отговорност
        Имуществена отговорност на държавния служител
    Прекратяване на служебното правоотношение
    Служебна книжка и служебен стаж
    Защита срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение
    Спорове
    Контрол
    Допълнителни разпоредби
    Преходни и Заключителни разпоредби

Закон за администрацията

    Общи положения
    Устройство на администрацията
    Длъжности в администрацията
    Органи на изпълнителната власт
    Администрация на изпълнителната власт
    Допълнителни разпоредби
    Преходни и Заключителни разпоредби
    Релевантни актове от Европейското законодателство