Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс на труда.
проф. д-р Емил Мингов
Издателство СИЕЛА
7,50 лв.
КУПИ
Сборник нормативни актове. Второ издание 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I  
1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Извлечение)
2. КОДЕКС НА ТРУДА

РАЗДЕЛ II
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР
1.    Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица
2.    Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
3.    Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
4.    Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
5.    Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
РАЗДЕЛ III
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКУРС

1. Закон за развитието на академичния състав в Република България

2. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България – извлечение

РАЗДЕЛ IV
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
1.    Наредба за командировките в страната
2.    Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

РАЗДЕЛ V
РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

1.    Наредба за работното време, почивките и отпуските
2.    Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
3.    Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
4.    Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

РАЗДЕЛ VI
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

1.    Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията

РАЗДЕЛ VII
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1.    Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
2.    Наредба за структурата и организацията на работната заплата
3.    Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

РАЗДЕЛ VIII
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

1.    Наредба за трудоустрояване
2.    Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
РАЗДЕЛ IX
ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
1.    Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
2.    Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

РАЗДЕЛ X
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВО
Закон за уреждане на колективните трудови спорове