Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Законодателният процес в Република България
Петър Илиев
Издателство Фенея
27,00 лв.
КУПИ

Настоящият труд на д-р Петър Илиев "Законодателният процес в Република България" е първото самостоятелно и цялостно изследване в Република България, посветено на законодателния процес.

Акцентът в предмета на научното изследване на Петър Илиев е в контекста на българския модел на законодателен процес, като се анализират задълбочено и обстойно и характеристиките на водещите европейски сравнителноправни модели в тази сфера.

Законодателният процес е един от основните и класически проблеми в конституционноправната теория. В научния труд задълбочено и убедително е аргументирана тезата, че законодателния процес е организиран като система от взаимообвързани и последователни действия, предприемани при спазването на определени условия и ред, които водят до създаването на закона в качеството му на правен нормативен акт с висша юридическа сила. В отделните фази на законодателния процес, всяка от които има относително самостоятелна функция, предназначение и собствен обхват, се формира "общата воля", която впоследствие кристализира във формата на закон.

Научното изследване е структурирано в три глави:

Глава I е посветена на теоретико-доктриналните и практико-емпиричните въпроси.

Глава II разглежда предпарламентарния законодателен процес.

Глава III представя и анализира парламентарния законодателен процес и формите на участие на гражданите на изхода на законодателния процес.

Въз основа на направения теоретичен и сравнителноправен анализ авторът е формулирал и защитил важни предложения de lege ferenda за промени в действащата нормативна уредба.