Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кадастър и имотен регистър/ 4. издание
Издателство Сиби
7,30 лв.
КУПИ

Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и подзаконови актове по прилагането му, и извлечение от Закона за геодезията и картографията.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържане на картата на възстановената собственост, водене на партидите на недвижимите имоти.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.