Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Устройство на територията – част ІІ
Издателство Сиби
5,70 лв.
КУПИ
Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, както и редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях.
Поместени са и актовете, уреждащи издаването на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор, задължителното застраховане в проектирането и строителството, както и съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 
_____________
В актуализираното издание на сборника са отразени последните изменения в Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (НИД, ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 20.04.2010 г.) във връзка с обхвата, съдържанието и сроковете за съставяне и изменение на техническите и енергийните паспорти на сградите.