Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на класифицираната информация
Издателство СИЕЛА
5,00 лв.
КУПИ
Настоящето издание съдържа:
- Закон за защита на класифицираната информация
- Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация - Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
- Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
- Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицирата информация
- Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност