Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за здравето
Издателство Сиби
7,50 лв.
КУПИ
Представена е уредбата на обществените отношения, свързани с опазването на здравето на гражданите, осигуряването на здравословна жизнена среда, с осъществяването на държавния здравен контрол, на медицинската помощ,с правата и задълженията на пациента, с контрола върху медицинското обслужване, както и с медицинското образование и упражняването на медицинските професии.
Включени са и актовете, с които се уреждат устройството и дейността на лечебните заведения и на съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, условията за упражняване на професията и отговорността при нарушаване на професионалната етика.