Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Заповедното производство.Европейската заповед за плащане.
Стефан Кюркчиев
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ
След изключителния успех на първото издание на „Заповедното производство“ авторът допълва систематичния анализ на уред­бата на заповедното производство по новия ГПК с актуални моменти по темата и насоки по приложението на Европейската заповед за плащане. Акцентът отново е върху практическите аспекти на процедурата и най-интересните въпроси, показали неясноти и проблеми в практиката. Конкретно и практически са разгледани процесуалните последици за заявителя, при неспазване на законовите изисквания за форма на заявлението и процесуалните правомощия на съда да дава указания за отстраняване на нередовности в съдържанието на заявлението в светлината на актуалната съдебна практика. Специално внимание е отделено на въпросите за връчването на заповедта за изпълнение и за характера на иска относно вземането по чл. 415 ГПК. Представени са и способите за защита на длъжника на различните етапи на развитие на производството и тяхното правно значение.   В изданието са приложени текстовете на Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство и Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.