Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Практически въпроси на собствеността
Александър Георгиев
Издателство Труд и право
22,80 лв.
КУПИ
Проблеми на гражданския и търговския оборот

- Анализ на нормативната уредба
- Казуси и правни решения
- Преглед на съдебната практика

Съдържание:
Книгата насочва вниманието на читателя към важни практически въпроси, свързани с режима на възникване, упражняване, прехвърляне и защита на правото на собственост.
Представен е анализ на съществени проблеми в уредбата на собствеността във вещното, наследственото, семейното, поземленото право, разпореждането с имущество на юридически лица, статута на енергийните обекти, съдебните производства за защита на правото на собственост.
Всеки от разглежданите въпроси обхваща анализ на нормативната уредба, характерни казуси със съответните правни решения, важни срокове, както и резюмета на пълните текстове на постановления, решения на ВКС и други актове на съдебната практика.
За улеснение на читателите в края на книгата са приложени указателни таблици на разглежданите в казусите нормативни текстове и на включените в книгата резюмета на актовете на съдебната практика.
Изложението е подчинено на идеята книгата да бъде максимално полезна за практикуващите юристи и всички специалисти, занимаващи се с въпросите на собствеността.