Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Здравословни и безопасни условия на труд
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

2. издание – към 18 май 2007 г.

Изданието съдържа Закона за здравословни и безопасни условия на труд и избрани подзаконови нормативни актове по неговото прилагане. Представената материя урежда общите изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организацията и управлението на тази дейност, правата и задълженията на държавата, работодателите и работещите. Поместени са и някои специални подзаконови актове, чрез които се въвеждат по-строги специфични или допълнителни изисквания в сферата на строителството, работата с автомобили и работата с видеодисплеи.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания към актове по прилагането на закона.