Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правен режим на непълнолетни правонарушители
Юлиана Матеева
Издателство СИЕЛА
13,00 лв.
КУПИ

В изданието ще намерите сравнителен и исторически анализ на съдебната и извънсъдебната система за правораздаване по отношение на ненавършилите пълнолетие лица.
Приложимите спрямо тях наказания и възпитателни мерки са съпоставени, като въз основа на изследване на съдебната практика и чуждите правни системи, са направени конкретни предложения за тяхното усъвършенстване и е обоснованa необходимостта от създаване на специализиран съд за непълнолетни. Посочени са слабостите в системата от възпитателни мерки, процедурата по тяхното налагане, контрола върху изпълнението им и варианти за оптимизирането им.
Монографията представлява успешно защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Наказателно право“, разработен под научното ръководство на проф. д-р Румен Владимиров.