Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Актуални въпроси на устройството на територията и строителствотo
Колектив
Издателство Труд и право
22,80 лв.
КУПИ

Приложен коментар на актуални въпроси по Закона за устройство на територията и на новите устройствени закони и подзаконови нормативни актове:
* Закон за Камарата на строителите;
* Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
* Закон за устройството и застрояването на Столичната община;
* Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
* Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.