Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за електронните съобщения
Издателство Сиби
5,20 лв.
КУПИ

Със закона се уреждат обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения, при спазване принципите на: законоустановеност; ефективност; прозрачност и равнопоставеност; предвидимост; пропорционалност и обективност; обществено обсъждане; регулиране, независимо от използваните технологии; свеждане на регулаторното въздействие до минимално необходимото. Законът осигурява предпоставки за развитие на пазара на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за създаване на условия за равнопоставеност на предприятията и насърчаване на конкуренцията, за защита на интересите на потребителите и на обществения интерес и за насърчаване развитието на единния пазар на електронните съобщения в Европейския съюз.