Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Международно частно право - част II (Семейни дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура)
Боряна Мусева - съставител
Издателство Сиби
7,40 лв.
КУПИ
Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, родителската отговорност и закрилата на децата в международен план. Поместени са извлечения от Договора за създаване на Европейската общност, от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз и от Конституцията на Република България. Включен е Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, наред с онези норми от КМЧП, ГПК и СК, които му кореспондират. Представени са и основните многостранни международни актове, които уреждат материята на родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата – Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване. В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост – съвместно или с предимство пред останалите. Поместено е извлечение от Закона за закрила на детето, в който са уредени производството по връщане на дете и екзекватурата по решения, свързани с родителските права и мерките за закрила на децата. Уредбата на семейните отношения е допълнена от Конвенцията за правата на детето и от Наредба № 3 за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин. В края на изданието е поместено информационно приложение със списък на договорите за правна помощ, по които Република България е страна.