Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Международно частно право
Тодор Тодоров
Издателство Сиби
18,00 лв.
КУПИ

Книгата е предназначена да послужи като учебник за студентите от горните курсове по право. Наред с основното, тази книга има и едно специално предназначение. Тя обвързва изучаването на българското международно частно право с това на Европейския съюз, и по-специално с неговата сърцевина – правото на Европейската общност. С влизането в сила за България на учредителните договори и актовете, приети от институциите на ЕО, българското МЧП радикално се „комунитаризира”. По обясними причини това ново състояние на правната уредба не е отразено в българската правна литература досега. В книгата се прави опит тази празнина да се запълни, като се представят основните актове на ЕО по МЧП, както и задължителната за България практика на Съда на Европейските общности. Историята, теорията и доктриналните спорове са спестени на читателя в следващото изложение. Целта на книгата е да представи съдържанието и структурата на българското МЧП при новите условия в степен, която удовлетворява практическата потребност от ориентиране в тази материя. Ето защо книгата ще бъде полезна за всеки български юрист, независимо от равнището на неговата квалификация.
Текстът е съобразен с действащото право и практиката на СЕО към 30 април 2007 г.