Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчни закони 2008
Издателство Скорпио
14,99 лв.
КУПИ

- ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
- ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане;
- ЗДДС - Закон за данък върху добавената стойност;
- ППЗДС - Правилник за прилагане на ЗДДС;
- ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси;
- ЗАДС - Закон за акцизите и данъчните складове;
- ППЗАДС - Правилник за прилагане на ЗАДС.