Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Коментар на кодекса на международното частно право - книга 1: член 1-47
Проф. д-р Николай Натов
Издателство СИЕЛА
24,00 лв.
КУПИ
С приемането на Кодекса за първи път в исторически план българското международно право получи дългоочакваната, желана и крайно необходима кодификация. На дневен ред е неговото практическо прилагане.
Тази книга е един начален опит да се представи и анализира подробно уредбата на Кодекса на международното частно право. Изложението следва структурата на акта. Тъй като извън кодификацията остават някои разпоредби, намиращи се в други вътрешноправни източници на българското МЧП, направени са и необходимите посочвания на наши закони и подзаконови актове, където се намират съответните норми, с кратко обясняване на материята, която те регулират.
Коментарът е адресиран до практикуващите юристи – съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсултите, до дипломатите, служителите в посолствата, консулствата и търговските представителства, длъжностните лица по гражданското състояние, представителите по индустриалната собственост, до научните работници, студентите по право, международни отношения и външна търговия, и тези, изучаващи частноправните аспекти на европейската интеграция, както и до всички други, които се интересуват от международно частно право.