Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчни закони 2008
Издателство Нова Звезда
14,00 лв.
КУПИ

Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за местните данъци и такси
Закон за акцизите и данъчните складове
Правилник за прилагане на ЗДДС