Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за кадастъра и имотния регистър/ 2. издание
Издателство Сиби
4,30 лв.
КУПИ

2. издание към 15 юни 2014 г.

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.
Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

В изданието са отразени измененията, обнародвани в ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г.