Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за обществените поръчки/ 1. издание 2014
Издателство СИЕЛА
5,00 лв.
КУПИ

Сборник с предишни редакции на текстовете

СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (Обн. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г), са предприети мерки в следните насоки:
І. Мерки за намаляване на бюрократичната и административна тежест
ІІ. Мерки за облекчаване на малките, средните и новосъздадените предприятия при достъпа им до обществени поръчки
ІІІ. Прецизиране на дефиниции и процедурни правила, включително с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест
ІV. Повишаване нивото на административната експертиза
V. Контрол по изпълнението на договорите
VІ. Публичност и прозрачност
VІІ. Закрила на труда и създаване на реални възможности за изпълнение на обществени поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания