Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Обществени поръчки/ 11. издание
Издателство Сиби
6,30 лв.
КУПИ

11. актуализирано издание към 15 август 2014 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Включени са и други актове по прилагането на закона – наредбата по чл. 13 ал. 2 ЗОП и тарифата за таксите, които се събират в производствата по обжалване.
Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.
Текстовете са анотирани с предишни редакции, вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.