Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за кооперациите ∙ Закон за ЖСК/ 1. издание
Издателство Сиби
4,00 лв.
КУПИ

В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Включени са и актовете, регламентиращи кооперативната реституция.

1. издание – към 20 април 2013 г.

Поместен е и Законът за жилищностроителните кооперации, с които се урежда учредяването и дейността на ЖСК с цел снабдяване на членовете й със собствени жилища, гаражи и ателиета чрез организиране на строителна дейност – членство, органи, прекратяване, съдебен контрол.
Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, поместени в сборника, към други нормативни актове, както и към тълкувателни постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС, чиито диспозитиви са поместени в Информационното приложение.