Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър
Нели Маданска, Бистра Николова
Издателство Труд и право
19,80 лв.
КУПИ

Книгата "Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър" предлага систематизирано приложно знание по една от най-важните групи търговски спорове: споровете по учредяване, управление, преобразуване и прекратяване на търговските дружества и свързаните с тях регистърни производства.

Книгата "Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър" предлага систематизирано приложно знание по една от най-важните групи търговски спорове: споровете по учредяване, управление, преобразуване и прекратяване на търговските дружества и свързаните с тях регистърни производства. Очертани са основните насоки при тълкуването и прилагането на нормите в областта на дружественото право при действието на новия Граждански процесуален кодекс и на Закона за Търговския регистър. Коментирани са и относимите норми на европейското дружествено право.

Акцент в изложението е базовата уредба на търговските дружества и свързаните със статута им дружествени спорове.                                                                                                    

Изданието включва: общите въпроси на дружествените спорове; отделните видове искове по Търговския закон; съдебните производства, свързани с Търговския регистър. Цялостен правен анализ на дружествените спорове и на свързаните с тях производства по Търговския регистър се прави за първи път в нашата правна литература.

Теоретичните постановки се съчетават с множество примери от актуалната съдебна практика. Най-важните изводи са подкрепени с конкретни казуси, които илюстрират предложеното тълкуване на нормите и улесняват правоприлагането.

Авторският труд е дело на: Нели Маданска и Бистра Николова - изявени юристи и признати специалисти в областта на дружественото право.

Изложението е съобразено със законодателството към 28.03.2012 г.

Изданието представлява интерес за всички практикуващи юристи, а така също за мениджъри, финансисти, икономически експерти, преподаватели и студенти.