Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчно право и данъчeн процес
Иван Стоянов
Издателство Фенея
19,90 лв.
КУПИ

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, данъчен процес и специална част. Книгата  Данъчно право и данъчeн процес е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас.

През последните години у нас бавно, но необратимо, се оформя нова правна дисциплина - данъчно право. Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.
С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, данъчен процес и специална част. Книгата " Данъчно право и данъчeн процес" е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Той обхваща и трите части - обща част, специална част и данъчен процес, и има за цел да под¬помогне студентите и всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава", да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците. Учебникът е съобразен с новоприетите ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ, ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и са направени някои предложения de lege ferenda.