24 АПРИЛ
Емилия Георгиева

съдия във ВАС

Камен Каменов

зам.-председател на Нотариалната камара

Юлиян Георгиев

председател на АдвС-Варна