Размер на издръжката на дете според новия Семеен кодекс
Какво правим, ако родителят дължи издръжка на две или повече деца? С увеличаването на МРЗ се стигна до следния абсурд – родител, който получава минималната работна заплата и плаща издръжка дори само на едно дете, ще остане с разполагаем доход, по-нисък от официалния праг на бедността
Размер на издръжката на дете според новия Семеен кодекс

На пръв поглед всичко изглежда ясно. Практиката на съда е постоянна и непротиворечива, но дали съответства на закона? В новия Семеен кодекс (СК) има една промяна, която изглежда не е отразена от съдебната практика. В предишния СК от 1985 г. се говори за издръжка дължима от родител и се посочва, че минималният й и максималният й размер се определя от Министерски съвет. В изпълнение на закона е прието ПМС № 38/01.07. 1985 г. За установяване границите на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца по чл. 85, ал. 1 от СК и за изменение на ведомствените Тарифи № 1 и № 3. През 2002г. е установена минимална издръжка в размер на 30 лв. И максимална – 80 лв. Докато новия СК е възприел различен подход – премахва се горната граница на издръжката, а се определя само долна, която не е посочена в абсолютна цифра, а като ¼ от минимална работна заплата.

За изтеклия период от приемането на СК 2009г. вече има създадена обширна съдебна практика, която приема, че детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие, образование (чл. 124, ал. 1 СК), на което съответства задължението на родителя. Израз на горните права и отговорности е и задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитие на детето, което включва и издръжка на ненавършилите пълнолетие деца. (Решение № 58 от 16.04.2019 г. по гр. д. № 2931 / 2018 г. на Върховен касационен съд, 4-то г. о.). Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца дължат и двамата родители съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето. (Решение № 280 от 28.09. 2011г по гр. д. № 1654/2010г. 3-то г.о. на ВКС и Определение № 1312 от 10.12.2012 г. по гр. д. № 736/2012 г. на ВКС). Относно размера на издръжката практиката приема, че той е функция на нуждите на лицето, което има право на издръжка и на възможностите на лицето, което е задължено да я предоставя. Нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят от обикновените условия на техния живот, като се вземат предвид възрастта, образованието и всички обстоятелства, които са от значение за случая. Нуждите са винаги конкретни.

Възможността на лицето, което дължи издръжката, е основание за даване на издръжка и показател за размера й. Възможността е винаги обективна и конкретна. Тя се определя от доходите, имуществото и квалификацията на задълженото лице. Общественото положение на задълженото лице и размерът на доходите му обаче не следва да водят до присъждане на издръжка в размери, които стимулират към обществено неполезен начин на живот, към лукс или за получаване средства за цели извън издръжката (Постановление № 5/16.11.1970 г. на Пленума на ВС). В решенията си съдилищата приемат, че минимално дължимата от неотглеждащия родител издръжка е ¼ от минималната работна заплата (МРЗ) – (Решение № 756 от 26.11.2010 г. по гр. д. № 575 / 2010 г. на Върховен касационен съд, 4-то г. о.)

Ако се зачетем внимателно в текстовете на новия СК ще открием следното:

1. В чл. 143 се казва, че всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето, говорейки за родители в множествено число.

2. Чл. 140 посочва, че когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им.

3. А в чл. 142, ал. 3, че минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Можем да открием, че в новия СК уредбата се различава от тази в предишните редакции. От цитираните текстове излиза, че минималният размер на издръжката на едно дете се дължи и от двамата родители и тази сума трябва да бъде разпределена между тях, а не е вече минимума, изплащан от неотглеждащия родител. В същото време с ръста на МРЗ, ако приемем, че всеки от родителите дължи минимум ¼ от нея, при ниски доходи на родителите се получава, че издръжката на дете, независимо от възрастта му, е повече от това, което остава за самите родители.

Може да се възрази, че издръжката у нас е прекалено малка и не стига за отглеждането на децата. Да, това е така, но и доходите у нас са най-ниски в целия Европейски съюз и едни от най-ниските в цяла Европа. 

Възприемането на минимума като дължим от неотглеждащия родител създава ред проблеми:

1. Какво правим, ако родителят дължи издръжка на две или повече деца? С увеличаването на МРЗ се стигна до следния абсурд – родител, който получава минималната работна заплата и плаща издръжка дори само на едно дете, ще остане с разполагаем доход, по-нисък от официалния праг на бедността.  С ПМС № 275/1.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г. тя е определена на 363 лв. Ако родителят получава бруто 610 лв. (МРЗ от 01.01.2020 г. според ПМС № 350/19.12.2019 г.) чисто ще получи 473.35 лева след приспадане на удръжките. Ако от тази сума извадим ¼ от МРЗ (152.50 лв.) ще останат 320.85 лв., което е нетен доход под линията на бедност.

2. Какво правим, ако родителят е нетрудоспособен и няма имущество и доходи? Буквалният прочит на закона задължава съда да присъди издръжка, тъй като задължението на родителите да издържат непълнолетните си деца е абсолютно и не зависи от това дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си (Чл. 143, ал. 2 СК). Защо е необходимо да се създава норма, за която априори е ясно, че не може да бъде изпълнена, ако родителя е в обективна невъзможност да заплаща издръжка? Още повече, съзнателното неизпълнение на задължението за издръжка в размер на две или повече месечни вноски се наказва според чл. 183, ал. 1 НК. При подаден сигнал този родител ще трябва да доказва, че е в обективна невъзможност да заплаща издръжка и липсва умисъл за неплащането й.

Това поставя въпроса - правилна ли е възприетата съдебна практика или е пропуснала да отрази промяната в закона? Един различен прочит на чл. 142, ал. 3 би решил посочените по-горе проблеми и би позволил съдът да бъде по-гъвкав и прецизен при определянето на издръжките.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
10
|
нерегистриран
23 февруари 2020, 15:08
0
0
До коментар [#8] от "Ташев":
Странна и леко неадекватна статия, сякашб е писана от второкурсници които за пръв път се сблъскват със семейно право. Нелогниб разсъждения и липса на аргументи с правно значение. Най- много ми хареса че детето може да живее аморално и неправилно, ако живее в лукс. Всички децаб само на попара и спане на студено за да се каляват
Това, което най-ви е харесало е част от Постановление № 5/16.11.1970 г. на Пленума на ВС. Когато са го писали, съставът сигурно е бил от
второкурсници ;)
9
Х
|
нерегистриран
23 февруари 2020, 14:06
0
0
До коментар [#1] от "Оливия":
Нормите са ясни. "издръжка" по чл. 143 СК винаги е онази парична сума, която плаща родителят, който не отглежда детето. За систематично тълкуване да си чувал? Няма никакъв проблем в това някой родител да плаща повече от две издръжки и да остане без доход. Защото и безработните дължат издръжка в минимален размер. Да е мислил преди да прави деца! И ако има поне един в големите градове, който реално да взима тия 610 лева без добавки под масата, да стана трамвай! децата трябва да ядат и то всеки ден, да им се купуват периодично дрехи, и те нямат право да работят, бре хора! кой да ги издържа, държавата ли?! тия, които са се осмелили да ги създадат са отговорни за тях на първо място. Проблемът как и какво ще работят си е техен! Работа има за всички, ама и мързел има навсякъде...А да си чувал, че при тоталната невъзможност родителят да плаща, определената от съда издръжка се плаща от общината по местоживеене? Не, предполагам... Така че, моля да пишете на теми, по които имате някаква годна и актуална информация.
А, случайно да знаете колко точно плаща държавата, чрез общината? Защо размера на това плащене не е обвързан с МРЗ, ако целта е да се осигури минимален стандарт на детето. Тезата, който се е ОСМЕЛИЛ да прави деца да си ги гледа е малко крайна, не намирате ли. Държавата няма ли нужда от тези деца? Нали утре някой трябва да работи, за може да ви се изплаща пенсията и за да се развива икономиката и в крайна сметка, същата тази държава да не изчезне. Относно доходите, също не сте права. Това, че има сива икономика и държавата не може или не иска да се справи с нея не е оправдание за създаването на неизпълними норми. Излиза, че правото на издръжка е по-абсолютно и от правото на живот ;) Знаете, че няма абсолютно, абсолютни права. Всяко право подлежи на ограничение, дори и правото на живот.
8
Ташев
|
нерегистриран
20 февруари 2020, 20:16
1
-2
Странна и леко неадекватна статия, сякашб е писана от второкурсници които за пръв път се сблъскват със семейно право. Нелогниб разсъждения и липса на аргументи с правно значение. Най- много ми хареса че детето може да живее аморално и неправилно, ако живее в лукс. Всички децаб само на попара и спане на студено за да се каляват
7
Miko_pk
|
нерегистриран
20 февруари 2020, 16:01
0
-3
Какво правим, ако Ганьо сее деца, които не може да издържа-кастрация! Ако Ганьо се е разсеял два пъти и следва да издържа две деца, а е на минимална - отноео кастрация и 100 тояги на голо. Паразитът Ганьо български, мизерен, пошъл слабоуммик, цигани кирлив /може и да не е етнически циган/ трябва да разбере, че ако сее деца на воля, го чака кастрация!
6
Ако, ако
|
нерегистриран
20 февруари 2020, 07:25
2
-2
До коментар [#5] от "Другият":
А къде са правата на другия родител, който отглежда детето (или две деца) и ако е безработен? Или е с минимална заплата? Той как да се справя с ежедневните нужди на децата от храна, дрехи, лекарства, ток, вода и т.н. За него няма какво да коментираме - той да си "чупи главата" като е избрал за родител на децата си такъв, получаващ минимална заплата.
Но когото и от двамата родители да "ожалим" в крайна сметка законодателят дава превес на интересите на децата. И издръжка за тях трябва да има, независимо от трудовата заетост на родителя.


В повечето случаи другият не е безработен и той трябва също да поеме своята половина от издръжката.
Разбирането, че единият издържа, а другият гледа, не е вярно.
5
Другият
|
нерегистриран
19 февруари 2020, 22:22
2
-1
А къде са правата на другия родител, който отглежда детето (или две деца) и ако е безработен? Или е с минимална заплата? Той как да се справя с ежедневните нужди на децата от храна, дрехи, лекарства, ток, вода и т.н. За него няма какво да коментираме - той да си "чупи главата" като е избрал за родител на децата си такъв, получаващ минимална заплата.
Но когото и от двамата родители да "ожалим" в крайна сметка законодателят дава превес на интересите на децата. И издръжка за тях трябва да има, независимо от трудовата заетост на родителя.
4
Също така
|
нерегистриран
19 февруари 2020, 20:10
3
0
Важното е да се разбере, че издръжката, не е данък общ доход...
3
ватман
|
нерегистриран
19 февруари 2020, 15:13
2
-2
До коментар [#1] от "Оливия":
Нормите са ясни. "издръжка" по чл. 143 СК винаги е онази парична сума, която плаща родителят, който не отглежда детето. За систематично тълкуване да си чувал? Няма никакъв проблем в това някой родител да плаща повече от две издръжки и да остане без доход. Защото и безработните дължат издръжка в минимален размер. Да е мислил преди да прави деца! И ако има поне един в големите градове, който реално да взима тия 610 лева без добавки под масата, да стана трамвай! децата трябва да ядат и то всеки ден, да им се купуват периодично дрехи, и те нямат право да работят, бре хора! кой да ги издържа, държавата ли?! тия, които са се осмелили да ги създадат са отговорни за тях на първо място. Проблемът как и какво ще работят си е техен! Работа има за всички, ама и мързел има навсякъде...А да си чувал, че при тоталната невъзможност родителят да плаща, определената от съда издръжка се плаща от общината по местоживеене? Не, предполагам... Така че, моля да пишете на теми, по които имате някаква годна и актуална информация.
Ще станеш много трамваи. Доста хора в големите градове получават нетно възнаграждение под 610 лв.
1
Оливия
|
нерегистриран
19 февруари 2020, 10:30
19
-7
Нормите са ясни. "издръжка" по чл. 143 СК винаги е онази парична сума, която плаща родителят, който не отглежда детето. За систематично тълкуване да си чувал? Няма никакъв проблем в това някой родител да плаща повече от две издръжки и да остане без доход. Защото и безработните дължат издръжка в минимален размер. Да е мислил преди да прави деца! И ако има поне един в големите градове, който реално да взима тия 610 лева без добавки под масата, да стана трамвай! децата трябва да ядат и то всеки ден, да им се купуват периодично дрехи, и те нямат право да работят, бре хора! кой да ги издържа, държавата ли?! тия, които са се осмелили да ги създадат са отговорни за тях на първо място. Проблемът как и какво ще работят си е техен! Работа има за всички, ама и мързел има навсякъде...А да си чувал, че при тоталната невъзможност родителят да плаща, определената от съда издръжка се плаща от общината по местоживеене? Не, предполагам... Така че, моля да пишете на теми, по които имате някаква годна и актуална информация.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно