От общо 572 кандидати
Едва 184 са допуснати до устния изпит за нотариуси
Министерството на правосъдието публикува и въпросник с 50-те теми за устния изпит
Едва 184 са допуснати до устния изпит за нотариуси

До устен изпит в конкурса за нотариуси са допуснати едва 184 от общо 572 кандидати, явили се на писмения изпит на 4 ноември т.г. в Зала 3 на Националния дворец на културата в София, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Устният изпит ще бъде проведен на 13-ти, 14-ти, 15-ти, 16-ти и 17-ти декември 2018 г. в София в сградата на бул. "Княз Александър Дондуков" № 2А, ет. 8, заседателна зала. Според изготвения от изпитната комисия график, се предвижда устният изпит да започва в 11.00 часа.

На сайта на МП са обявени – резултати от писмения изпит, списък на допуснати до устен изпит кандидати, график за провеждане на устния изпит и въпросник с 50 въпроса, по който той ще бъде проведен.

Вьпроси за провеждане на устен изпит от конкурса за нотариуси, обявен със заповед No ЛС-04-330/28.05.2018г. на министъра на правосъдието. 

1. Физически лица - правна индивидуализация, правоспособност и дееспособност. 

2. Юридически лица - понятие и видове.
Създаване, преобразуване и прекратяване на юридическите лица. 

3. Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел - видове, управление и представителство. 

4. Обекти на гражданското правоотношение - видове и правно положение. 

5. Територии и поземлени имоти. Видове
територии и поземлени имоти. Правен статут на урегулираните и неурегулираните територии, съобразно българското законодателство. 

6. Кадастър и имотен регистър. Същност и функции.
Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър. 

7. Право на собственост - същност и видове. 

8. Съсобственост - понятие и видове. Способи за възникване и
за прекратяване на съсобствеността. Разпореждане със съсобствен недвижим имот. 

9. Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Подробни устройствени планове - правна уредба и действие. 

10. Ограничени вещни права - понятия, съдържание и видове. 

11. Право на строеж и право на надстрояване и пристрояване - понятие и съдържание. Способи за учредяване. Прекратяване на правото на строеж и право на надстрояване и пристрояване. Регулации, касаещи учредяването и упражняването на правото на строеж с оглед устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 

12. Право на ползване - понятие и съдържание. Способи за придобиване и изгубване. 

13. Сервитутни вещни права - същност, видове, правна уредба. Способи за учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване, съобразно българското законодателство. 

14. Етажна собственост - понятие и правен режим. Видове етажна собственост. Възникване и прекратяване на етажната собственост. 

15. Способи за придобиване на вещни права - понятие и видове. 

16. Придобиване на държавни и общински имоти. Държавата и общините като субект на гражданското право. Правна същност на акта за държавна собственост и на акта за общинска собственост. 

17. Възстановяване (реституция) на правото на собственост, съобразно българското законодателство (ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗВСОНИ,
ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС и др.). Действие на нормативните актове, регламентиращи реституцията. 

18. Придобивна давност. Същност. Спиране, прекъсване и изгубване на придобивна давност, съобразно българското законодателство. 

19. Правни сделки - понятие и видове сделки. Сключване на сделките. 

20. Форма на сделките - видове и значение. Съдържание на сделките. 

21. Недействителност на сделките - правна уредба, понятие и видове. 

22. Представителство - възникване, обем и прекратяване на представителната власт. Видове представителство. 

23. Упълномощаване - понятие, извършване, действие. Видове упълномощаване. Преупълномощаване. Информационни системи на пълномощните и действия на нотариуса по тях. 

24. Нотариални удостоверявания при сключване на облигационни договори - прехвърляне на вземания и задължения, встъпване и заместване в дълг, залог, наем, аренда и др. 

25. Ипотека - обща характеристика и видове.
Учредяване на ипотека. Вписвания, отбелязвания и заличаване на ипотеката. Морска ипотека по КТК. 

26. Имуществени отношения между съпрузите.
Имуществено-правни режими. Брачен договор. Същност и действие. 

27. Наследяване - понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство. 

28. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване. Основни правила за наследяване по закон. 

29. Наследяване по завещания. Завещание - понятие и видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част. Информационни системи на завещанията и действия на нотариуса по тях. 

30. Право па Европейския съюз. Първично и вторично право на Европейския съюз. Норми, касаещи нотариалната дейност. Приложимо право към частноправните отношения с международен елемент съгласно българското законодателство. 

31. Общи правила на охранителните производства - спиране и прекъсване на охранителното производство. Общи правила за нотариалните производства. 

32. Същност и видове нотариални удостоверявания. Отвод и отказ на нотариуса. Отказ на съдия по вписванията. Основания и правни последици. 

33. Страни и участници в нотариалните производства. 

34. Доказателства и доказателствени средства в нотариалното производство. Доказателствена тежест в нотариалното производство. 

35. Доказване правото на собственост. Документи с доказателствена сила на нотариален акт. 

36. Нотариален акт за правни сделки - форма, издаване, съдържание. 

37. Нотариален акт, удостоверяващ вещни права върху недвижим имот - форма, издаване, съдържание. 

38. Нотариално удостоверяване на дата, подпис и съдържание на частни документи. Удостоверяване на преписи от документи. 

39. Нотариални покани. Констативни протоколи. 

40. Пороци в нотариалните удостоверявания. Поправка и обезсилване на нотариални удостоверявания. Правни последици. 

41. Вписването като нотариално производство. Същност, действие на вписването, съобразно българското законодателство. Процедури за вписване, отбелязване и заличаване на актове. Книги по ПВ и извършване на справки по тях.

42. Актове, подлежащи на вписване. Особености при вписването на различни видове актове. 

43. Придобиване, загубване и възстановяване на правоспособност на нотариус. 

44. Права и задължения на нотариуса по ЗННД, Устава на Нотариалната камара и Наредба No 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. 

45. Служебен архив и кантора на нотариуса - правна уредба. 

46. Помощник-нотариус - придобиване и загубване на правоспособност. Компетентност. Служители на нотариуса. 

47. Нотариални функции на лица, които не са нотариуси. Заместване на нотариус - правна уредба, предпоставки. 

48. Отговорност на нотариуса - обща характеристика, правна уредба и видове. 

49. Нотариална камара - правно положение, органи, правомощия. 

50. Нотариални такси - общи положения и видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване - правна уредба и видове. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно