Заради невъведена директива
Създава се реална опасност от стартиране на наказателна процедура срещу България
Създава се реална опасност от стартиране на наказателна процедура срещу България

Заради характера и динамиката на събитията в страната през последните дни, в периферията на информационния поток остана новината, че на заседанието на Министерския съвет от 1 март 2013 г. се прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК)[1]. В същия контекст би могло да  изглежда, че развитието на законодателната процедура в навечерието на предстоящото разпускане на 41-то Народно събрание, е "безсмислено упражнение". Съдържанието на проекта обаче е такова, че евентуалното му отлагане за следващия парламент създава сериозен риск за пораждане на неблагоприятни за държавата последици.

С предложения проект на ЗИД на НК се въвежда Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (наричана по-нататък Директивата). Всъщност това е първата Директива в областта на наказателното право при действието на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и има за предмет установяването на минимални правила за определянето на престъпленията и на санкциите в една от приоритетните области по смисъла на чл.83, т. 1 от ДФЕС – престъплението трафик на хора.

Член 22, параграф 1 от Директивата изисква до 6 април 2013 г. да са влезли в сила разпоредбите за транспонирането й в националното законодателство. Това означава, че до тази дата България следва да посочи в Системата за национални изпълнителни мерки не само текстовете на разпоредбите от вътрешното законодателство, които отговарят на съответните членове от Директивата, но и броя на Държавен вестник, в който са обнародвани необходимите изменения и допълнения в НК и други закони, както и откога те са действащо национално право.

Предвид императивния характер на цитираната разпоредба, нейното неспазване автоматично поставя в действие процедурата по чл.258 от ДФЕС. Това означава, че Европейската комисия ще изготви мотивирано становище, че България не е изпълнила задължение произтичащо от ДФЕС и ще определи срок за изпълнение, т.е. до кога тези промени следва да станат част от действащото национално право. Според правилата на Комисията, този срок е двумесечен. Евентуалното му неспазване е основание Комисията да сезира Съда на ЕС, както и, ако "счете за уместно, да определи размера на еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, която тази държава трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата (чл.260, пар.3 от ДФЕС).

За всички запознати с детайлите на законодателната процедура е ясно, че нейното развитие е обвързано със сроковете, определени в Правилника за организацията и дейността на  Народното събрание. Същият нормативен акт, обаче, позволява един законопроект да се финализира за по-кратко време, включително чрез приемането му на две гласувания в рамките на едно пленарно заседание, по изключение и ако няма направени предложения по този проект. (чл.70, ал.2 от Правилника).

А съдържанието на предложения проект на ЗИД на НК, като цяло е безспорно. Тъй като наказателното ни законодателство в частта относно трафика на хора, е приведено в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, която е в сила за РБългария от 2008 г.,  проектът въвежда само онези правила, с които Директивата надгражда стандартите на Конвенцията в тази област, а именно:

  • - включването като самостоятелна алтернатива в субективната страна на престъплението на целта за използване на пострадалия за просия (изрично изведена в чл.2, пар.3 от Директивата);
  • - създаване на квалифициран състав за случаите когато трафикът на хора е извършен от длъжностно лице при или по повод службата му (чл.4, пар.3 от Директивата).

От наказателноправна гледна точка спор би могъл да породи само § 1 от проекта - създаване на ново обстоятелство, изключващо вината в случаите, когато лице, пострадало от трафик на хора, извършва престъпление, за което е било принудено да го осъществи в това му качество. От една страна, определянето на условия, при чието проявление по сила на закона се изключва вината като задължителен признак на престъплението, не е новост за българското наказателно право. Такива съществуват и в момента – фактическата грешка (чл. 16 от НК), случайното деяние (чл.15 от НК) и изпълнението на неправомерна служебна заповед (чл.16 от НК). От друга страна обаче, новост за наказателноправната ни уредба е обвързването на такова обстоятелство с качеството "пострадал" от определен вид престъпление. При експертното обсъждане в хода на изготвянето на проекта на ЗИД на НК, именно това предложение беше обсъждано най-продължително и изключително задълбочено. Затова и в мотивите към проекта подробно се излагат аргументите, на които то се основава. Дори и на този етап предложение с такова съдържание да не бъде подкрепено от Народното събрание, следва да се има предвид, че същият въпрос ще бъде поставен отново на обсъждане, и то съвсем скоро, във връзка с предстоящото транспониране в срок до 18 декември 2013 г. на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

Съсредоточаването на вниманието към този проект на ЗИД на НК не е самоцелно. То е опит въпросът да бъде включен за решаване във формулираните в настоящия момент други приоритети на действащия парламент. Отлагането му за разглеждане в следващото Народно събрание обективно ще отложи още повече във времето окончателното приемане на закона. Включително би довело до риск от невъзможност да се спази и определен от Европейската комисия срок в рамките на производството по чл.258 от ДФЕС, което, както вече беше казано по-горе, ще стартира автоматично с изтичане на срока за транспонирането на Директивата. Този риск ще се създаде не само от обстоятелството, кога най-рано във времето ще се конституира новото Народно събрание, а и от това, че за да се спази редът за упражняване на законодателна инициатива, новият Министерски съвет ще трябва най-малкото да обсъди и приеме ново решение за одобряване на проекта на ЗИД на НК, т.е. да повтори вече извършени действия от  Министерския съвет в оставка.

При съществуващи висящи наказателни процедури срещу България за неизпълнение на задължения по синхронизация на законодателството в други области, създаването на основание да се стартира и нова в областта на правосъдието и вътрешния ред, може да се определи като крайно нежелателно. Освен вероятността да се наложи глоба за неспазения срок за транспониране на Директивата, трябва да се отчита и фактът, че през декември 2013 г. предстои поредният доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничеството и проверка именно в областта на правосъдието и вътрешните работи.[1] Текстът на проекта на ЗИД на НК и мотивите към него са публикувани на сайта на Министерството на правосъдието, http://www.justice.government.bg/15/

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
11
Dolly
|
нерегистриран
23 април 2013, 23:39
0
0
10
Donyell
|
нерегистриран
23 април 2013, 23:39
0
0
9
Gracyn
|
нерегистриран
19 април 2013, 13:30
0
0
8
Keischa
|
нерегистриран
11 април 2013, 14:08
0
0
7
Missi
|
нерегистриран
11 април 2013, 14:08
0
0
6
Scout
|
нерегистриран
11 април 2013, 14:08
0
0
5
СССРейчо
|
нерегистриран
06 март 2013, 19:37
0
0
На ГЕРБавата мафия не й пука !!! Дори Бойко обяви траур заради Пламен - все едно убиецът да обяви траур за жертвата......
4
до обер командо
|
нерегистриран
06 март 2013, 16:41
0
0
ВКЛЮЧВАШ ЛИ И СЕБЕ СИ!
3
ober komando
|
нерегистриран
06 март 2013, 16:04
0
0
ДА СЕ РАЗСТРЕЛЯТ ВСИЧКИ!!!
2
друг запознат
|
нерегистриран
06 март 2013, 14:50
0
0
спането не се дължи на автора на статията, а някои лемури в изпълнителната власт!!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно